Kamioni

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI PREDSTAVNIKA KUPACA

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako grupacija VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Grupacija Volvo možda obrađuje vaše lične podatke ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi kupili ili iznajmili proizvod ili uslugu koju nudi jedna od firmi grupacije Volvo. U tom slučaju, pročitajte naše obaveštenje za predstavnika kupaca. 

Ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi prodali ili iznajmili proizvod ili uslugu jednoj od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za isporučioca.

Ako ste vozač vozila ili rukovalac građevinske mašine koju je prodala ili proizvela jedna od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za vozača.

Ako ste zaposleni u jednoj od firmi grupacije Volvo ili ste angažovani kao konsultant, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za zaposlenog ili konsultanta. 

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu privatnosti u grupaciji i njihovi kontakt podaci

Kao kontrolori ličnih podataka, firme Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO“) odgovorne su za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo.office@volvo.com, telefonskog broja ili poštanske adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO obrađuje sve ili neke od sledećih kategorija ličnih podataka:

 

kontakt podatke kao što su ime, e-adresa i broj telefona,

pojedinačne podatke kao što su željeni jezik, fotografija, veličina odeće i omiljena hrana,

organizacione podatke kao što su ime firme, zvanje, radno mesto i država,

podatke o popravkama/servisiranju kao što su praćenje i evidentiranje aktivnosti (uključujući reklamacije u garantnom roku) koje ste preduzeli u vezi sa održavanjem, popravkom ili servisiranjem vozila,

podatke o stručnosti kao što su evidencije učenja i aktivnosti u vezi sa obučavanjem,

IT podatke kao što su korisničko ime, lozinke, podaci o prijavljivanju, kao i podaci i evidencije o tome kako koristite IT aplikacije ili usluge firme VOLVO.

 

Ako ste preduzetnik, VOLVO takođe obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka:

finansijske podatke kao što su kreditne ili platne informacije i podaci o bankovnim računima,

ugovorne podatke kao što su porudžbenice, ugovori i drugi sporazumi između vas i firme VOLVO.

 

Pravna osnova i svrha obrade

 

VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova i u sledeće svrhe (pogledajte i dodatne informacije u nastavku).

 

Pravna obaveza. VOLVO, na primer, može da ima zakonsku obavezu da prijavljuje transakcije poreskim organima, zbog čega mora da obrađuje vaše lične podatke.

Ugovorna obaveza. VOLVO, na primer, može da ima obavezu da obrađuje vaše lične podatke u cilju ispunjavanja uslova i sporazuma u okviru neke porudžbine ili ugovora o servisiranju koji ste potpisali vi ili vaš poslodavac.

Zakoniti interesi. Zakoniti interesi firme VOLVO uključuju njen interes za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u skladu sa zakonskom i poštenom poslovnom praksom, uključujući upravljanje odnosima sa kupcem u cilju izvršenja ugovora prema kojima ste vi ili vaš poslodavac jedna od ugovornih strana i/ili preduzimanja potrebnih koraka pre sklapanja ugovora sa vama ili vašim poslodavcem. VOLVO, na primer, mora da zna koji je vaš željeni jezik u cilju pravilne komunikacije sa vama tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

 

U izuzetnim slučajevima i samo onda kada nije moguće primeniti nijednu drugu pravnu osnovu, VOLVO može posebno da traži vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhe navedene u nastavku. Ako date saglasnost, uvek imate pravo da je povučete, što, međutim, ne utiče na zakonitost obrade koja se zasniva na saglasnosti datoj pre povlačenja.

 

Promotivni i marketinški vidovi komunikacije kao što su slanje naših periodičnih biltena/časopisa, informisanje o našim uslugama, promotivni i reklamni materijal, pozivanje na događaje koje organizujemo mi ili nezavisne firme sa kojima sarađujemo.

 

Ankete za kupce kao što su ankete o zadovoljstvu krajnjih kupaca, zadovoljstvu zastupnika, kvalitetu proizvoda i poboljšanju procesa.

 

Prilagođene usluge kao što je slanje jakne sa Volvo oznakama u vašoj veličini ili iznošenje posluženja po vašem ukusu kada prisustvujete događajima koje organizuje Volvo.

VOLVO prvenstveno dobija vaše lične podatke od vas i vašeg poslodavca (isključujući finansijske podatke u drugom slučaju). Takođe može da dobije vaše lične podatke od firme koja vam je prodala ili iznajmila VOLVO proizvod ili uslugu.

Osim toga, neki lični podaci mogu automatski da se generišu putem IT sistema firme VOLVO ili kada kreirate podatke za pristup ili koristite pristup do mrežnih usluga koje pruža VOLVO.

Neki lični podaci su neophodni da bi VOLVO i kupci mogli poslovno da komuniciraju. Ako ne dostavite lične podatke, neće biti moguće korišćenje i isporuka proizvoda i usluga koje vi ili vaš poslodavac možda očekujete od firme VOLVO. 

VOLVO obično ne deli vaše lične podatke ni sa kim izvan grupacije Volvo, osim ako se to ne zahteva na osnovu zakona ili propisa. Međutim, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim firmama i isporučiocima, uključujući firme i isporučioce izvan EU/EEA.

VOLVO će preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. To, na primer, može da uključuje korišćenje internih ili eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU ili odluke o štitu privatnosti između EU i SAD ili drugih sličnih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobravaju relevantni organi. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

VOLVO čuva vaše lične podatke onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljile zakonske ili ugovorne obaveze, uzimajući u obzir, na primer, zahteve u pogledu ugovornog perioda, garancije i proizvodne odgovornosti, ali ne duže nego što je potrebno da bi se zadovoljila svrha zbog koje su lični podaci prikupljani.

Imate pravo da zahtevate da vam VOLVO prosledi informacije o obrađenim ličnim podacima, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i brisanje vaših ličnih podataka. Osim toga, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtevate da VOLVO ograniči obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Takođe imate pravo da uložite žalbu u pogledu obrade na bazi zakonitog interesa ili obrade u direktne marketinške svrhe. Imate pravo i na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugo lice koje kontroliše podatke) ako VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Osim toga, imate pravo da nadzornom organu podnesete žalbu u vezi sa tim kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. Da biste dobili dodatne informacije o ovim pravima i o tome kako da ih ostvarite, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

Dodatne informacije o pravima lica čiji se podaci obrađuju