Kamioni

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZAPOSLENOG

Obaveštenje o ličnim podacima

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Firma u kojoj ste zaposleni („VOLVO“) kontroliše lične podatke koje VOLVO dobija od vas i drugih izvora opisanih u nastavku. Kontrola podrazumeva da VOLVO odlučuje o nameni vaših ličnih podataka i sredstvima za njihovu obradu. Firma VOLVO je odgovorna za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. VOLVO mora da obradi vaše lične podatke u vezi sa vašim zaposlenjem u firmi VOLVO. Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

VOLVO može da obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka (imajte u vidu da VOLVO neće obavezno obrađivati sve lične podatke navedene u nastavku i da primeri navedeni u okviru svake kategorije nisu sveobuhvatni):

pojedinačne podatke kao što su ime, datum rođenja, broj socijalnog osiguranja (ili ekvivalentan podatak), pol, nacionalnost, željeni jezik, bračno stanje i fotografija

organizacione podatke kao što su broj zaposlenog, opis posla, zvanje, poslovna jedinica, odeljenje, rukovodilac i neposredno podređene osobe,

kontakt podatke kao što su adresa na poslu, kućna adresa, e-adresa i broj telefona,

podatke o naknadama i pogodnostima kao što su plata, revizije plate, poreske olakšice, informacije o penziji i podaci o bankovnim računima,

administrativne podatke o zaposlenju kao što su ugovor o zaposlenju i drugi sporazumi između vas i firme VOLVO, prijave ili drugi obrasci, na primer, u vezi sa porodiljskim odsustvom i informacije o datumu početka i završetka zaposlenja,

podatke o vremenima kao što su radni sati, utrošeno vreme, odmor i odsustvo (porodiljsko odsustvo, bolovanje itd.),

podatke o članstvu u sindikatima (ako je primenljivo i relevantno),

bezbednosne podatke kao što su kartice za pristup i prava pristupa, kao i korišćenje kartica za pristup i prava pristupa,

zdravstvene i bezbednosne podatke kao što su informacije o bolovanju, planovima rehabilitacije, nesrećama na radu i zdravstvenim pregledima,

podatke o proizvodnji/popravkama/servisiranju kao što su praćenje i evidentiranje aktivnosti koje ste preduzeli u vezi sa proizvodnjom, održavanjem, popravkom ili servisiranjem vozila,

podatke o učinku i ocenama kao što su ocene, procene i disciplinska evidencija (ako postoje),

podatke o stručnosti kao što su evidencije učenja i aktivnosti u vezi sa obučavanjem,

administrativne podatke o putovanjima kao što su informacije o službenim putovanjima, podaci o rezervacijama, broj pasoša, broj kreditne kartice firme, fakture sa putovanja i putni troškovi,

podatke u vezi sa službom za pomoć i podrškom kao što su pitanja koja ste vi/vaš menadžer/služba za ljudske resurse postavili u vezi sa vašim zaposlenjem ili IT opremom ili podrška koju ste dobili u vezi sa tim,

IT podatke kao što su korisničko ime, lozinke, podaci o prijavljivanju, kao i podaci i evidencije o tome kako koristite IT opremu, aplikacije ili usluge firme VOLVO u odnosu na IT politiku firme VOLVO primenljivu po potrebi.

Posebno se naglašava da se članstvo u sindikatima i neki aspekti zdravstvenih i bezbednosnih podataka smatraju osetljivim prema važećim zakonima o zaštiti podataka, zbog čega se sa njima mora vrlo pažljivo postupati. Posebno se naglašava da se osetljivi podaci moraju obrađivati samo u slučaju pravne obaveze, ovlašćenja na osnovu kolektivnog ugovora i/ili izričite saglasnosti.

Imajte takođe u vidu da se određeni podaci koje generiše vozilo (na primer, broj vozila/šasije, signali itd.) automatski generišu kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo, kao što je kamion. VOLVO, međutim, ne koristi takve podatke, osim ako njihovo korišćenje nije povezano sa testiranjem, rešavanjem problema u pogledu kvaliteta ili razvijanjem proizvoda. Imajte u vidu da se ovaj odeljak ne odnosi na službene automobile.

VOLVO takođe može da obrađuje ograničenu količinu ličnih podataka (imena i kontakt podatke) osoba koje ste označili kao osobe sa kojima VOLVO treba da kontaktira u hitnim situacijama. U nekim državama se podaci o najbližim rođacima takođe mogu obrađivati u određene svrhe u vezi sa pogodnostima i/ili zahtevima zakona o radu.

VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova (pogledajte i dodatne informacije u nastavku).

Pravna obaveza. VOLVO, na primer, može da ima zakonsku obavezu da prijavljuje vaš prihod poreskim organima.

Ugovorna obaveza. VOLVO, na primer, mora da obrađuje vaše lične podatke da biste dobijali ugovorenu platu.

Zakonit interes. Obično su zakoniti interesi za VOLVO obavljanje svakodnevnih aktivnosti, obezbeđenje objekata i opreme i vođenje interne kontrole. Da bi se obrada ličnih podataka zasnivala na zakonitim interesima, VOLVO procenjuje slučajeve pojedinačno. VOLVO, na primer, mora da obrađuje određene lične podatke u cilju administracije vaših službenih putovanja, pri čemu je zakonit interes za VOLVO obavljanje svakodnevnih aktivnosti ili VOLVO mora da obrađuje određene lične podatke radi revizije statusa IT opreme, pri čemu je zakonit interes za VOLVO obezbeđenje opreme.

U izuzetnim slučajevima i samo onda kada nije moguće primeniti nijednu drugu pravnu osnovu, VOLVO može da traži vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka.

VOLVO obrađuje vaše lične podatke prema navedenim primerima i sa sledećim opštim ciljevima (imajte u vidu da primeri navedeni u okviru svakog cilja nisu sveobuhvatni):

Administracija (obično se zasniva na ugovornoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

Omogućavanje vaše registracije u VOLVO sistemima i opšte administracije vašeg zaposlenja u firmi VOLVO

Omogućavanje korišćenja odgovarajuće licence

Omogućavanje ažuriranja organizacionog grafikona i evidencije zaposlenih, uključujući izradu internih izveštaja i statistike

Omogućavanje isplate plate, penzije i drugih pogodnosti za vas, kao i revizije plate, uključujući izradu internih izveštaja i statistike

Omogućavanje praćenja projekata

Izveštavanje (obično se zasniva na pravnoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

Omogućavanje izveštavanja relevantnih organa u skladu sa zakonom, kao što je poreska uprava

Omogućavanje praćenja vašeg radnog vremena/odsustva/odmora u cilju isplate naknade i slanja fakture

Zahtevi zakona o radu (obično se zasniva na pravnoj obavezi)

Omogućavanje ispunjavanja obaveza koje ima VOLVO u pogledu kolektivnih ugovora sa sindikatima ili u pogledu zakona o radu

Radno okruženje i bezbednost proizvoda (obično se zasniva na pravnoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

Omogućavanje ispunjavanja obaveza koje ima VOLVO u pogledu obezbeđenja bezbednog radnog okruženja (uključujući kontrolu i sprečavanje neovlašćenog pristupa objektima ili opremi koje poseduje VOLVO), kao i drugih obaveza u vezi sa radnim okruženjem koje su definisane zakonom o radnom okruženju ili zakonom o radu

Omogućavanje ispunjavanja obaveza koje ima VOLVO u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda

Razvoj zaposlenih (obično se zasniva na pravnoj i/ili ugovornoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

Omogućavanje aktivnosti u vezi sa razvojem stručnosti/usavršavanjem, kao i ocena i procena učinka

Omogućavanje i predlaganje aktivnosti u vezi sa učenjem i obučavanjem

Radne aktivnosti zaposlenih (obično se zasniva na pravnoj i/ili ugovornoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

Omogućavanje obavljanja vaših radnih zadataka kao što su pisanje e-poruka, izrada dokumenata, izveštaja, prezentacija, nacrta itd.

Omogućavanje službenih putovanja

Omogućavanje odgovaranja na pitanja koja ste vi/vaš menadžer/služba za ljudske resurse postavili u vezi sa vašim zaposlenjem ili IT opremom/uslugom ili pružanja podrške potrebne za obavljanje vaših radnih zadataka

Omogućavanje praćenja politika koje vodi VOLVO, uključujući kodeks ponašanja grupacije Volvo i IT politike koje vodi VOLVO, primenljive po potrebi, u cilju poštovanja tih politika i istraživanja sumnjivih zabranjenih aktivnosti

Istraživanje i razvoj i rešavanje problema u pogledu kvaliteta (obično se zasniva na zakonitom interesu)

Omogućavanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u vezi sa Volvo proizvodima (na primer, kamionima), uključujući korišćenje podataka koje generiše vozilo kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo (vidi gore)

Omogućavanje rešavanja problema u pogledu kvaliteta u vezi sa Volvo proizvodima (na primer, kamionima), uključujući korišćenje podataka o vozilu kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo (vidi gore)

VOLVO prvenstveno dobija vaše lične podatke od vas, vašeg menadžera ili službe za ljudske resurse ili nekog trećeg lica na koga ste ga uputili u cilju dobijanja vaših ličnih podataka. Osim toga, neki lični podaci mogu automatski da se generišu putem IT sistema firme VOLVO ili, na primer, kada kreirate korisničko ime za pristup VOLVO sistemima.

VOLVO obično ne deli vaše lične podatke ni sa kim izvan grupacije Volvo, osim ako se to ne zahteva na osnovu zakona, propisa ili kolektivnog ugovora. Međutim, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan EU/EEA. Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, Volvo može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim isporučiocima, uključujući isporučioce izvan EU/EEA. VOLVO će u svim slučajevima uložiti sve razumne napore u cilju preduzimanja odgovarajućih bezbednosnih mera koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. To, na primer, može da uključuje korišćenje internih ili eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU ili odluke o štitu privatnosti između EU i SAD ili drugih sličnih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobravaju relevantni organi. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

VOLVO obično čuva vaše lične podatke tokom trajanja zaposlenja. Po isteku vašeg zaposlenja, VOLVO čuva samo one lične podatke koji su potrebni za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljani i samo do trenutka dok ta svrha ne bude ispunjena ili, ako do toga dođe kasnije, onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile lokalne obaveze u pogledu prava, poreza ili pogodnosti ili zadovoljili svi pravni zahtevi u slučaju stvarnog, pretećeg ili očekivanog spora ili tužbe

Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima. Takođe imate pravo da zahtevate od firme VOLVO da ispravi ili izbriše vaše lične podatke ili da ograniči njihovu obradu. Osim toga, možete da uložite žalbu firmi VOLVO u pogledu obrade vaših ličnih podataka ili da zahtevate prenosivost podataka. Međutim, treba da imate u vidu da firma VOLVO možda neće uvek biti u obavezi da se složi sa zahtevom koji se odnosi na brisanje, ograničavanje, žalbu ili prenosivost podataka. Od slučaja do slučaja će se ocenjivati pravne obaveze firme VOLVO i izuzeci od tih prava.

Dodatne informacije o pravima lica čiji se podaci obrađuju