Kamioni

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA TRANSPORTERE I VOZAČE (PODACI O VOZILIMA)

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako grupacija VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Grupacija Volvo možda obrađuje vaše lične podatke ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi kupili ili iznajmili proizvod ili uslugu koju nudi jedna od firmi grupacije Volvo. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za kupca.

Ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi prodali ili iznajmili proizvod ili uslugu jednoj od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za isporučioca.

Ako ste vozač vozila ili rukovalac građevinske mašine koju je prodala ili proizvela jedna od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za vozača.

Ako ste zaposleni u jednoj od firmi grupacije Volvo ili ste angažovani kao konsultant, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za zaposlenog ili konsultanta.

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu privatnosti u grupaciji i njihovi kontakt podaci

Kao kontrolori ličnih podataka, firme Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO“) odgovorne su za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo.office@volvo.com, telefonskog broja ili poštanske adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Podaci koje generiše vozilo

 

Ako se podaci koje generiše vozilo mogu povezati sa vama kao sa pojedincem, takvi podaci se smatraju ličnim podacima. VOLVO obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka koje generiše vozilo. Imajte u vidu da VOLVO neće obavezno obrađivati sve podatke navedene u nastavku.

 

Podaci o ponašanju i učinku vozača kao što su stil vožnje, trenutni podaci o geografskom položaju i lokaciji, kao i jezičke postavke instrument table

 

Podaci o identifikacionom broju vozila kao što su ID vozila (uključujući VIN i ID šasije), IP broj i MAC adresa 

 

Podaci o performansama vozila kao što su tehnički podaci o vozilu, informacije od komponenti vozila, korišćenje akumulatora, podaci o motoru, potrošnja goriva, podaci o snazi/obrtnom momentu i kodovi grešaka

 

Podaci o korišćenju vozila kao što su korišćenje kočnica, promena stepena prenosa, ubrzavanje/usporavanje, postavke instrument table, iskorišćenje snage/obrtnog momenta, tehnički podaci koje generiše motor, podaci o detekciji putnih i okolnih uslova sa vremenskim oznakama i radni sati 

 

Ekološki podaci kao što su putni i okolni uslovi

 

Pravna osnova i svrha obrade 

Zakoniti interesi firme VOLVO

 

VOLVO stalno pokušava da razvija, proizvodi i nudi vodeće i inovativne proizvode i usluge. Na osnovu stalnog procenjivanja i analiziranja podataka vozila koja rade na terenu, VOLVO može da razvija i poboljšava svoje proizvode i usluge. Ciljevi zbog kojih VOLVO obrađuje podatke koje generiše vozilo:

 

  • istraživanje i razvoj u cilju poboljšavanja i održavanja aktuelnih proizvoda i usluga i razvoja novih proizvoda i usluga; 
  • određivanje kvaliteta i tipova puteva i putnih uslova, kao i razumevanje spoljašnjih ekoloških uticaja na vozila na osnovu pozicije vozila; 
  • rešavanje problema u pogledu kvaliteta vozila; 
  • ispitivanje udesa; 
  • rešavanje problema u garantnom roku;
  • rešavanje reklamacija u pogledu proizvodne odgovornosti; 
  • praćenje na osnovu ugovora ili zbog zakonskog usklađivanja;
  • obavljanje proaktivnog održavanja i dijagnostike. 

 

VOLVO pruža kupcima savete o proizvodima i uslugama koji im mogu odgovarati i koji se zasnivaju na performansama i korišćenju vozila. 

 

VOLVO obrađuje podatke koje generiše vozilo na osnovu svog zakonitog interesa za obavljanje takve obrade. U zakonite interese za VOLVO spada interes za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u pogledu bezbednosnih pitanja, kao i problema u pogledu garancije i proizvodne odgovornosti. Osim toga, u zakonite interese za VOLVO spada interes za poboljšanje proizvoda i usluga na osnovu podataka o njihovoj trenutnoj funkcionalnosti. 

 

Pravna obaveza

VOLVO može da obrađuje podatke koje generiše motor vozila u cilju zadovoljenja propisa za izdavanje odobrenja tipa na osnovu direktive EU 2007/46/EC i drugih važećih pravnih obaveza.

VOLVO dobija vaše lične podatke od vozila interaktivno putem bežične mreže (na primer, preko telematskog mrežnog prolaza) ili putem kabla i dijagnostičkih alata (na primer, alata Tech Tool).

VOLVO obično ne deli vaše lične podatke ni sa kim izvan grupacije Volvo, osim ako se to ne zahteva na osnovu zakona ili propisa. Međutim, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim firmama i isporučiocima, uključujući firme i isporučioce izvan EU/EEA.

VOLVO će preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. To, na primer, može da uključuje korišćenje internih ili eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU ili odluke o štitu privatnosti između EU i SAD ili drugih sličnih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobravaju relevantni organi. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

Podaci povezani sa određenim vozilom će se obrađivati tokom čitavog očekivanog radnog veka tipa vozila koji može da traje do 25 godina.

Imate pravo da zahtevate da vam VOLVO prosledi informacije o obrađenim ličnim podacima, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i brisanje vaših ličnih podataka. Osim toga, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtevate da VOLVO ograniči obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Takođe imate pravo da uložite žalbu u pogledu obrade na bazi zakonitog interesa ili obrade u direktne marketinške svrhe. Imate pravo i na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugo lice koje kontroliše podatke) ako VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

 

Osim toga, imate pravo da nadzornom organu podnesete žalbu u vezi sa tim kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. Da biste dobili dodatne informacije o ovim pravima i o tome kako da ih ostvarite, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

Dodatne informacije o pravima lica čiji se podaci obrađuju