Kamioni

OSTALI PARTNERI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako grupacija VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Volvo Group može da obrađuje lične podatke o vama ako nastupate kao fizičko lice koje dolazi u kontakt sa Grupacijom Volvo ili ako ste zaposleni kompanije, ili bivši zaposleni, koji dolazi u kontakt sa Grupacijom Volvo kao poslovni partner.

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu privatnosti u grupaciji i njihovi kontakt podaci

Kao kontrolori ličnih podataka, firme Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo (pod zajedničkim nazivom „VOLVO“) odgovorne su za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo.office@volvo.com, telefonskog broja ili poštanske adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO obrađuje sve ili neke od sledećih kategorija ličnih podataka:
 

kontakt podatke kao što su ime, e-adresa, poštanska adresa, broj telefona
 

organizacione podatke kao što su ime firme, zvanje, radno mesto i država
 

Pravna osnova i svrha obrade
 

VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova i u sledeće svrhe (pogledajte i dodatne informacije u nastavku).
 

Zakoniti interesi. Zakoniti interesi firme VOLVO uključuju njen interes za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u skladu sa zakonskom i poštenom poslovnom praksom, uključujući upravljanje odnosima sa poslovnim partnerom u cilju izvršenja ugovora sporazuma o saradnji prema kojima ste vi ili vaš poslodavac jedna od ugovornih strana i/ili preduzimanja potrebnih koraka pre sklapanja ugovora sa vama ili vašim poslodavcem. VOLVO, na primer, mora da zna koji je vaš željeni jezik u cilju pravilne komunikacije sa vama tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti.
 

U izuzetnim slučajevima i samo onda kada nije moguće primeniti nijednu drugu pravnu osnovu, VOLVO može posebno da traži vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhe navedene u nastavku. Ako date saglasnost, uvek imate pravo da je povučete, što, međutim, ne utiče na zakonitost obrade koja se zasniva na saglasnosti datoj pre povlačenja.
 

VOLVO obrađuje vaše lične podatke sa sledećim ciljevima:
 

Promotivni i marketinški vidovi komunikacije kao što su slanje naših periodičnih biltena/časopisa, informisanje o našim uslugama, promotivni i reklamni materijal, pozivanje na događaje koje organizujemo mi ili nezavisne firme sa kojima sarađujemo.
 

Ankete kao što su ankete o zadovoljstvu krajnjih kupaca, zadovoljstvu zastupnika, kvalitetu proizvoda i poboljšanju procesa.

VOLVO vaše lične podatke pre svega traži od vas i vašeg poslodavca. Takođe može da dobije vaše lične podatke od firme koja vam je prodala ili iznajmila VOLVO proizvod ili uslugu.

Osim toga, neki lični podaci mogu automatski da se generišu putem IT sistema firme VOLVO ili kada kreirate podatke za pristup ili koristite pristup do mrežnih usluga koje pruža VOLVO.

Neki lični podaci su neophodni radi interakcije kompanije VOLVO sa poslovnim partnerima i članovima javnosti koji ostvaruju kontakt sa nama. Ako ne dostavite lične podatke, neće biti moguće korišćenje i isporuka informacija, proizvoda ili usluga koje vi ili vaš poslodavac možda očekujete od firme VOLVO. 

VOLVO obično ne deli vaše lične podatke ni sa kim izvan grupacije Volvo, osim ako se to ne zahteva na osnovu zakona ili propisa. Međutim, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim firmama i isporučiocima, uključujući firme i isporučioce izvan EU/EEA.

VOLVO će preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. To, na primer, može da uključuje korišćenje internih ili eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU ili odluke o štitu privatnosti između EU i SAD ili drugih sličnih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobravaju relevantni organi. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

VOLVO čuva vaše lične podatke onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljile zakonske ili ugovorne obaveze, uzimajući u obzir, na primer, zahteve u pogledu ugovornog perioda, garancije i proizvodne odgovornosti, ali ne duže nego što je potrebno da bi se zadovoljila svrha zbog koje su lični podaci prikupljani.

Imate pravo da zahtevate da vam VOLVO prosledi informacije o obrađenim ličnim podacima, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i brisanje vaših ličnih podataka. Osim toga, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtevate da VOLVO ograniči obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Takođe imate pravo da uložite žalbu u pogledu obrade na bazi zakonitog interesa ili obrade u direktne marketinške svrhe. Imate pravo i na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugo lice koje kontroliše podatke) ako VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Osim toga, imate pravo da nadzornom organu podnesete žalbu u vezi sa tim kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. Da biste dobili dodatne informacije o ovim pravima i o tome kako da ih ostvarite, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO.

Dodatne informacije o pravima lica čiji se podaci obrađuju